18-03-2020, Aanbevelingen FB ivm Rijksweg reconstructie

Aan: gemeente Duiven, dhr. Paul Groenen, [email protected]
 
Van: Fietsersbond, Paul van Oosten, [email protected]
 
Westervoort, 18 maart 2020
 
betreft: aanbevelingen i.v.m. herinrichting Rijksweg te Duiven
 
Beste heer, Paul Groenen, c.s.,
 
Allereerst
hartelijk dank dat wij als Fietsersbond zijn uitgenodigd voor de meedenkavonden. De Fietsersbond wil gaarne participeren!
 
Aanleiding
Naar aanleiding van de uitnodiging om mee te denken met de komende herinrichting van een deel van de Rijksweg wil de Fietsersbond (FB) gaarne wat aanbevelingen doen ter verbetering van de verkeerssituatie en leefbaarhied.
 
1e meedenkavond, 29 januari
Op de eerste meedenkavond hebben we1 als FB de gelegenheid gehad om iets van onze wensen en ideeën te verwoorden (in subgroepen).
Bij de presentatie van de resultaten van de subgroepen werden er zeker wel suggesties gedaan waar we als Fietsersbond achter staan, zoals veiligere en fietsvriendelijkerer weginrichting, voorkomen van doorgaand verkeer, verblijfsgebiedinrichting e.d.
 
2e meedenkavond, 11 maart
Op de tweede meedenkavond werden 3 schetsontwerpen gepresenteerd. Met alle goede bedoelingen natuurlijk, maar het blijkt dat de concept-ontwerpen toch nog tamelijk vanuit een auto-visie tot stand zijn gekomen cq voortborduren op verouderde zienswijze aangaande weginrichting, zoals o.a.:
– een fietsstrook pal naast de hoofdrijbaan (is niet veilig)
– doorgaand verkeer wordt opnieuw gefaciliteerd om door het centrum te rijden (dat willen we toch niet meer?).
 
Als FB denken dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren i.h.k.v. de herinrichting van de Rijksweg. En dat een visie vanuit veiligheid, centrum- en verblijfsgebied van groot belang is. Een nieuwe weginricht met de fiets en voetganger in de voorrang is volgens ons zeer gewenst.
Voor de FB ligt er met deze komende herinrichting een hele mooie kans dit deel van het centrum van Duiven een blijvende veilige, plezierige, nuttige en eigentijdse verblijfinrichting te geven.
 
Uitgangspunten
Wij kunnen ons voorstellen dat de gemeentebestuur van Duiven zal stellen dat het centrum voor alle (verkeers)deelnemers toegangkelijk dient te blijven, zoals nu het geval is. 
Echter, gezien de huidige inrichting en problematiek verwacht de FB dat er ruim voldoende steun zal zijn voor de standpunten:
– de verkeersintensiteit dient af te nemen
– de verkeerssnelheid dient passend te zijn (verblijfsstatus centrum)
– de Rijksweg moet veiliger worden
– er dient meer samenhang te komen tussen de beide zijden van de weg/centrum (makkelijker oversteken)
– het centrum zou veel aangenamer/aantrekkelijker dienen te worden
 
Aanbevelingen
Als FB, en dus vanuit fietsoogpunt, zouden wij er het volgende aan aanbevelingen aan toe willen voegen.
 
Hieronder de aanbevelingen genummerd, advies en reden
1
samen met het centrum dient het centrumdeel van de Rijksweg verblijfsgebied te worden, max. 30km/u zone
reden: veiligheid, uitstraling en aantrekkelijkheid centrum
2
er dienen 1 of 2 bussluizen te komen ergens tussen de Jumbo en de Action
Daarmee wordt doorgaand verkeer vermeden, waarmee de verkeersintensiteit aanzienlijk (50% ?) wordt teruggebracht.
reden:Veiligheid.
3
in het verblijfsgebied dient het gemotoriseerd verkeer een gast-status te krijgen
reden: veiligheid, verblijfsgevoel, rust
4
Vrijliggende fietspaden (rood asfalt) zijn onontbeerlijk voor veilig fietsen; fietsen en auto’s apart faciliteren, maar fiets heeft prioriteit
fietstroken en shared space zijn niet veilig;
reden: fietsen dient veiliger en aantrekkelijker te worden
5
parkerenvakken langs fietsstroken dienen vermeden te worden;
parkeren op P-terreinen
reden: veilligheid, orde, beter straatbeeld cq auto’s zijn ondergeschikt in verblijfsgebied
6
groenaanplant waar mogelijk; evt. ten koste van parkeerhavens langs de weg
reden: Groen verhoogt het leefmilieu/leefbaarheid
7
er dient (voldoende) ruimte te komen voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers; voldoende stallingen voor fietsers
reden: Openbaar vervoer, voetgangers en fietsers dienen ruim baan te krijgen en gefaciliteerd te worden
8
de fietsoversteek bij de Lombokstraat dient verbeterd en veiliger te worden; mogelijk met een fietstunnel (de weg iets omhoog leggen zodat er een tunnel onderdoor kan)
reden: Veiligheid laat nu te wensen over, wellicht ook vanwege hoger liggende weg
9
Niet zo een fietspunt, maar toch:
voor de ingang van de Action is een parkeerplaats; het is niet handig als voor deze ingang de inrit van de parkeerplaats komt. Liever de ingang van de parkeerplaats zo ver mogelijk van de ingang van de Action situeren. Voetgangers en auto’s treffen elkaar dan niet zo; voor de Action kunnen gehandicapten parkeerplaatsen komen.
reden: Conflicten tussen voetgangers en auto verminderen
10
Wegmarkeringen zouden bij voorkeur ‘lijnend’ te zijn voor fietsers
Zie ook punt 11
11
Consekwente kleurstelling: Autostroken: zwartgrijze kleur
Fietspaden: rood
Bij kruisend verkeer (fiets/auto): rode markering voor fietspad laten preveleren (over kruising heen)
reden: Rood fietspad/strook over kruising verhoogt de attentiewaarde (hier wordt gefietst!)
12
Fietspaden (rode fietsstroken) dienen ‘doorlopend’ te zijn bij/over kruisingen
reden: Geen gehobbel meer voor fietsers over kruisingen, mogelijk wel voor de auto, werkt remmend
13
Fietspaden/-stroken in asfalt uitvoeren
reden: Fietst het meest prettig
 
Ontwerpschetsen
De Fietsersbond zou deze aanbevelingen graag terugzien in de ontwerpschetsen waarvan wij verwachten dat deze de volgende 3e meedenkavond op 30 maart a.s. gepresenteerd zullen worden.
 
Vervolg
Gaarne zijn wij bereid e.e.a. mondeling toe te lichten en te overleggen. We zullen de ontwikkelingen volgen en waar nodig ons laten horen met als doel om een mooie bijdrage te leveren aan de ontwikkling (van het centrum) van Duiven.
 
Met vriendelijk groet,
namens de Fietsersbond,
Paul van Oosten