28-09-2020, rappelmail aan gemeente ivm reconstructie Rijksweg

Van: Paul van Oosten <[email protected]>
CC: Jaap Rikken, Muriel Langendijk, Robert Alberts, Dorothe Jacobs <[email protected]>; Fietsersbond Arnhem <[email protected]>
Verzonden: maandag 28 september 2020 12:33
Aan: Paul Groenen <[email protected]>Onderwerp: Re: Aanbevelingen Fietsersbond ivm herinrichting Rijksweg

Geachte heer, Paul Groenen,
Gaarne wil ik namens de Fietsersbond de herinrichting van de Rijksweg weer eens even onder de aandacht brengen.
Wij zijn namelijk benieuwd naar de stand van zaken m.b.t. de plannenmakerij. Heeft de enquète nieuwe inzichten opgeleved? Het is zo stil…
Bij deze wil ik wederom de aanbevelingenbrief onder de aandacht brengen en de rol van het CROW, hun richtlijnen. U noemt het in uw mail (heronder) een principe. Dat klinkt bepaald anders/dwingend dan richtlijn. Richtlijnen zijn handig en nodig als referentie maar zeker niet bepalend/dwingend.
Het is natuurlijk eenieder duidelijk dat fietspaden veel veiliger zijn dan fietsstroken. De situatie aan het reeds gereconstrueerde deel van de Rijksweg laat zien hoezeer daar de shared-space situatie aanleiding is tot onveilige situaties. En dan hebben we het nog niet over de bepaald saaie inrichting  (geen of weinig groen maar een breed stenen profiel).
Wij dringen er daarom ten zeerste op aan om langs de Rijksweg vrijliggende fietspaden te gaan plannen/maken. En dan wel ook bij het reeds gereconstrueerde gedeelte door het aanbrengen van groenstroken bijvoorbeeld.
Zo worden de beide delen van de weg in evenwicht gebracht.
U heeft het ook over zaken die niet in de opdracht staan. Maar het kan natuurlijk zijn dat -om redenen-  de opdracht bijgesteld dient te worden. Vnwege zorgvuldigheid lijkt me terugkoppeling/overleg met de opdrachtgever gewenst. Het lijkt me nu er (vanwege Corona) veel meer gefietst wordt andere afwegingen dienen te worden gemaakt. Mogelijk ook om toch eens te kijken naar een verblijfsstatus voor het centrumdeel van de Rijksweg.
Aangaande het aantal fietsstallingplekken. Dat is voor ons wat lastig in te schatten. Een paar tellingen zou daar wellicht wat duidelikkheid in kunnen brengen. En wellicht is het een idee om wat ruimte te reserveren mocht het aantal in eerste instantie niet voldoende zijn.
Inmiddels is er een actieve FB-kern in Duiven. We stellen het op prijs als we eens kennis kunnen maken en het over dingen kunnen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Paul van Oosten